En quant a la programació aquí us explicarem els conceptes basics per entendre i poder començar a fer petits programes amb C++.

Hi ha molts programes que serveixen per programar amb C++, però al final tots son el mateix, editors de text; el programa que farem servir nosaltres es el Visual Studio.

La programació de C++ té 3 principis basics, les variables, que es tota la informació que el ordinador ha de guardar i recordar, els operadors que serveixen per modificar variables, números o ajuntar operacions.

Una variable es tot allò que requereix de memòria, es a dir allò que el ordinador necessitarà recordar. Hi ha diferents tipus de variables segons la dada que es vulgui emmagatzemar:

 • Bool: Emmagatzema informació de veritat o fals (ocupa 1 bit de memòria)
 • Int: Guarda números enters, sense decimals (2 bytes)
 • Float: Es un int, però també pot guardar números decimals (2/4/8 bytes, depenent de la llargada del numero )
 • Long: Es un int amb 4 bytes
 • Char: Guarda caràcters del codi ASCII (1 byte)

La forma de definir una variable es la següent:

Tipus Nom = valor;


Es a dir, que si vols fer una variable que emmagatzemi un numero decimal, que guardi el numero 3,6, es faria de la manera següent:

float Numero = 3,6;

El nom de la variable es pot posar el que es vulgui, sol servirà per tenir una referencia a aquell valor més tard, però es important que el nom sigui una sola paraula, es a dir que no tingui espais. Hi ha dos tipus de escriptura que es poden fer servir per ajuntar paraules:

 • Cammelcase: el la manera d’ajuntar paraules posant una majúscula en comptes d’un espai.
 • Posant_guions_baixos: les paraules s’ajunten cambiant els espais per guions baixos.
Els operadors son les operacions que que que podem fer en els codis C++, n’hi ha de tres tipus: els operadors lògics, els operadors booleans i els matemàtics.
 • Operadors lògics (retornes veritat o fals depenent del operador que son):
  • == (igual) Depèn de si les dades son iguals.
  • != (desigual) Depèn de si les dades son diferents.
  • < (més petit que) Depèn de si la primera dada es més petita que la segona.
  • > (més gran que) Depèn de si la primera dada es més gran que la segona.
  • <= (més petit o igual que) Depèn de si la primera dada es més peita o igual que la segona.
  • >= (més gran o igual que) Depèn de si la primera dada es més petita o igual que la primera.
 • Operadors Booleans (Serveixen per ajuntar 2 operacions lògiques):
  • && (and) Si els dos son veritat retorna veritat, si no retorna fals.
  • || (or) Si un dels dos es veritat retorna veritat, si tots son falsos retorna fals.
 • Operadors matemàtics (Substitueixen una operació per el seu resultat):
  • + (suma) Dona el resultat de la suma.
  • (resta) Dona el resultat de la resta.
  • * (multiplicació) Dona el resultat de la multiplicació.
  • / (divisió) Dona el resultat de la divisió.
 • Altres operadors:
  • = (igual) Assigna el valor que hi ha a la dreta a la variable de la esquerra.
Per exemple si volem sumar dos números, 3 i 4, es faria així: 3 + 4 I quan el programa llegeixi aquesta part substituirà aquesta operació pel resultat, en aquest cas quedaria així: 7 Llavors, si a la variable “x” li volem sumar “y”, i que el resultat es posi dintre de la variable “NumeroFinal” es podria fer així:
NumeroFinal = x + y;
En aquest cas si “x” era 3, i “y” era 9, l’operació anterior quedaria: NumeroFinal = 3 + 9; Que passaria a ser: NumeroFinal = 12; I el “NumeroFinal” ara valdria 12.
La funció “main” es on s’executa el programa al principi, llavors tot el que vulguem programar es posarà allà dintre. La funció es descriu de la següent manera:
int main () {

}
  La part que esta dintre de els parèntesis {}, es el que s’executarà al iniciar el programa. Per exemple si volem fer un programa que sumi 9 a un número, primer definiríem les variables, i a dintre de la funció “main”, escriuríem l’operador corresponent de la següent manera:
int Num = 3;

int main () {
  Num = Num + 9;
}
 

Un altre concepte molt important es incloure llibreries al teu projecte , les llibreries son unes parts de codi que pots incloure al principi del teu projecte per poder utilitzar-les. Hi ha llibreries de molts tipus, per exemple per posar fotos, per posar colors, etc.

Per incloure una llibreria es fa de la següent manera, a dalt de tot es posa:

#include "llibreria"


Per exemple una llibreria que serveix escriure coses a la consola es “iostream“, i es defineix de la seguent manera:

#include "iostream"


Aquesta llibreria ens permet des de la consola escriure textos, o omplir variables amb el text que ens entri una persona, amb la funció:

std::cout << "El text que vols escriure"; std::cin >> Variable que vols omplir amb el text;


Llavors, per millorar el programa d’avans, podem fer:

#include "iostream"

int Num;

int main () {
  std::cout << "Escriu un numero\n"; std::cin >> Num;
  Num = Num + 9;
  std::cout << "El teu numero més 9, dona: " << Num << "\n\n";
  system ("pause");
}

 

En el que, al principi incluim la llibreria iostream. Despres definim variable “Num”, però no la omplim i  entrem en la funció main, que es la part que s’executa al iniciar el programa. Amb el “std::cout” (console out) escrivim que ens diguin un numero i amb “\n”, diem que crei una linea a sota nova perque no estigui tot seguit. I amb “std::cin” (console in) guardem el numero que escriu dintre de la variable “Num”.

Despres li sumem 9 al numero i, amb la funció “std::cout”, ajuntem dos parts posant “<<“, en aquest cas el text: “El teu numero més 9, dona: “, la variable “Num” i dos linies noves. Que suposant que “Num” es 1 quedaria: “El teu numero més 9, dona: 10”.

I despres amb la funció “system (“pause”)”, pausem la consola perque no es tanqui.